Veilig sportklimaat

Veilig kunnen sporten binnen de gymnastiekvereniging

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden. NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de KNGU vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan.

Seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, ook door de Koninklijke Gymnastiek Unie KNGU. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Gymnastiekvereniging Albatros Nuth is aangesloten bij de KNGU en onderschrijft dan ook onderstaande 11 gedragsregels.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid voor vrijwilligers

Gymnastiekvereniging Albatros Nuth hanteert een aannamebeleid voor vrijwilligers. De vereniging wil natuurlijk dat de sporters binnen de vereniging in veilige handen zijn. Door dit aannamebeleid verkrijgt de vereniging een beeld van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen.

Het aannamebeleid van Albatros Nuth bestaat uit de volgende stappen:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek;
 • Het checken van referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • De nieuwe vrijwilliger/begeleider wordt aangemeld als lid van de KNGU;
 • De nieuwe vrijwilliger/begeleider wordt bekendgemaakt met de gedragsregels.

Vertrouwenspunt Sport

In samenspraak met de sportbonden (inclusief KNGU) heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, teamgenoten etc. Met deze service biedt NOC*NSF de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen:

 • Met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundige vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.
 • Voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.


Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijk aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wilt en daar zelf ook voor zorgdraagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevende of de directie niet worden aangesproken!

Bereikbaarheid:
Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen:
Telefoon: 0900 202 5590 (gebruikelijke belkosten, maandag t/m vrijdag van 08.00-20.00 uur en zaterdag van 12.00-16.00 uur)
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of Henriët van der weg, vanderweg@kngu.nl of 055 5058735
Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Positie Vertrouwenspunt Sport

De positionering van het Vertrouwenspunt Sport bij NOC*NSF heeft een aantal unieke voordelen ten opzichte van externe positionering. Bij NOC*NSF is er veel deskundigheid en kennis van de bijzonderheid van sport en de sportomgeving, de kosten zijn relatief gering en de mogelijkheden om bekendheid van Vertrouwenspunt Sport te verbeteren, zijn via netwerk van NOC*NSF groot. Met een aantal maatregelen is de transparantie over de positionering van Vertrouwenspunt Sport vergroot:
De vertrouwenspersonen hebben uitsluitend de functie van vertrouwenspersoon binnen NOC*NSF;
Door een statuur vertrouwelijkheid is de geheimhouding van de vertrouwenspersoon binnen NOC*NSF geborgd; Er is een privacy protocol over hoe wordt omgegaan met de gegevens.

Mocht je twijfels hebben of je wel bij NOC*NSF wil melden, dan zijn er in Nederland andere onafhankelijke organisaties waar je melding kunt doen: