Huishoudelijk Reglement

 1. Waar in dit reglement sprake is van personen kunnen dit zowel mannelijke als vrouwelijke personen betreffen.
 2. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de gymnastieksport, trampoline springen en, turnen. Hiervoor organiseert men wedstrijden, uitvoeringen demonstratie en vele andere activiteiten om de gymnastieksport te promoten in de ruimste zin.
 3. De vereniging is lid van de KNGU en zal zover als mogelijk deelnemen aan wedstrijden en andere activiteiten door de bond georganiseerd of door de eigen- of zusterverenigingen.
 4. De trainingsdagen en tijden worden na toewijzing van de uren door de Gitek sport in overleg met de trainers / assistent trainers bepaald.
 5. De trainingsuren zijn vermeld op de website van GV Albatros-Nuth.
 6. Lessen die op feestdagen vallen evenals lessen die in de schoolvakanties vallen komen te vervallen. Overige vakantie gaan in overleg met de leiding.
 7. Tenminste 2 maal per jaar zal het bestuur vergaderen met alle trainers en assistent trainers. De tijden en datums worden via mail aan de betrokkenen bekend gemaakt.
 8. Bij inschrijving / her-inschrijving van leden of oud leden wordt een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 9. De contributie excl. bondsgeld is als volgt vastgesteld: De kosten over het hele jaar gedeeld door 12.
  Per 1 augustus 2019 wordt de contributie voor het turnen als volgt vastgesteld:
  • 2-6 jaar € 12,00 per maand
  • 7-9 jaar € 13,75 per maand
  • 10-12 jaar € 15,50 per maand
  • 13-15 jaar € 17,25 per maand
  • 16-18 jaar € 19,00 per maand
  • 19-21 jaar € 20,75 per maand
  • 22-39 € 22,50 per maand
  • 40+ € 14,00 per maand

   Bij het voldoen van bovenstaande contributie kan gebruik gemaakt worden van alle trainingsuren die worden aangeboden door R.K.G.V. Albatros.

   Leden die alleen gebruik maken van de springgroep(trampoline-) en de oudergym en niet van de turnlessen gebruik maken, betalen respectievelijk voor 1 uur en 30 minuten springen(trampoline) per week, € 15 per maand voor 1 uur en 15 minuten ouderengym per week, € 14 per maand en vallen niet in de leeftijdsgebonden contributie tabel. Met als toevoeging dat eventuele wedstrijdkosten van de springgroep(trampoline-) voor eigen rekening per onderdeel per deelnemer komen en deze niet worden betaald/vergoed door R.K.G.V. Albatros.
 10. De vereniging kan sponsoren, donateurs en begunstigers hebben, donateurs hebben een vrije gave, begunstigers zijn zij die een minimale bijdrage van 25,00 euro per jaar inleggen. Donateurs en begunstigers hebben geen rechten. Met Sponsoren kunnen specifieke afspraken gemaakt worden.
 11. De hoogte van de contributie kan alleen gewijzigd worden met toestemming van de algemene ledenvergadering.
 12. Vertegenwoordiging bij bondsvergaderingen, jubilea, recepties, begrafenissen of anderszins worden door het bestuur onderling geregeld.
 13. Hoogte van de giften bij gelegenheid van:
  • Recepties verenigingen € 10,00
  • Huwelijk van een lid € 20,00
  • Bij Vereniging jubilea 25, 40 jaar 50 enz. symbolisch
  • Dit ter beoordeling van het bestuur
 14. Seksuele intimidatie of ongewenst gedrag dient ter stond gemeld te worden bij de vertrouwenspersoon of het bestuur
 15. De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon die door iedereen aangesproken kan worden.
 16. In gevallen waarin dit artikel niet voorziet beslist het bestuur.
 1. Bestuursleden worden gekozen door de leden voor een periode van 3 jaar. Er is een rooster van aftreden als bijlage1 bij dit reglement. De voorzitter en de secretaris kunnen niet gelijktijdig aftredend zijn.
 2. De nieuw toe te treden bestuursleden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor zaken en vorderingen die het gevolg zijn of hun oorzaak vinden in de periode voor hun toetreding. 
 3. De taakverdeling binnen het bestuur wordt door de bestuursleden onderling geregeld, de voorzitter wordt door de bestuursleden gekozen uit het bestuur.
 4. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn bevoegd alle besluiten te nemen die geen uitstel kunnen gedogen. Ze zijn verplicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uit te brengen.
 5. Bij afwezigheid van de penningmeester is de tweede penningmeester gemachtigd om financiële handelingen te verrichten.
 6. Alle bestuursleden zijn in het kader van de Privacy wet gehouden aan geheimhouding van persoonsgegevens.
 7. Alle bestuursleden zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 8. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht, of wanneer twee bestuursleden hiertoe verzoeken met een minimum van 3 keer per jaar.
 9. Het bestuur kan geen besluiten nemen wanneer het aantal aanwezige leden minder is dan de volstrekte meerderheid. De vergadering wordt dan verdaagd, maar binnen een week opnieuw opgeroepen. Als ook dan het vereiste aantal niet aanwezig is kan men wel besluiten nemen.
 10. Bestuursleden betalen geen contributie.
 11. Voor alle bestuursleden geldt dat indien men uitgaven doet t.b.v. de vereniging, die niet in overeenstemming zijn met de functie, dient men eerst toestemming te hebben van de bestuursvergadering.
 1. De voorzitter wordt door de leden uit het bestuur gekozen.
 2. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging, en behartigt alle belangen van de vereniging. Hij zorgt voor de agenda, tijd en plaats van de vergaderingen.
 3. De voorzitter leidt alle vergaderingen en zorgt voor een ordelijk verloop. De voorzitter houdt toezicht op ten uitvoerlegging van de genomen besluiten.
 4. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door een door de vergadering aan te wijzen persoon (bestuurslid).
 1. De secretaris verzorgt en archiveert de correspondentie en administratie van de vereniging.
 2. De secretaris ondertekent alle stukken namens het bestuur en houdt daarvan afschrift. Belangrijke stukken worden mede ondertekend door de voorzitter.
 3. Verzorgt de oproepen en notulen voor de vergadering.
 4. Op de algemene ledenvergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
 5. De secretaris kan zich laten bijstaan door een tweede secretaris.
 1. De penningmeester is belast met het hele financiële beheer van de vereniging. Hij zorgt voor kwijting en betaling.
 2. De penningmeester zorgt voor regelmatige inning van de contributie.
 3. De penningmeester dient een overzichtelijke boekhouding bij te houden en te zorgen dat alle financiële verplichtingen tijdig en correct afgehandeld worden.
 4. Op de algemene ledenvergadering brengt de penningmeester financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar en presenteert de begroting voor het volgende boekjaar of meerjarenplan.
 5. De penningmeester is verplicht op elk gewenst moment inzage te geven van de boeken en de kas ter controle aan te bieden aan het bestuur wanneer men dat verlangt. Aan het einde van elk kwartaal brengt de penningmeester verslag uit over de afgelopen periode.
 6. De penningmeester kan zich laten bijstaan door een tweede penningmeester of door een door het bestuur nader aangewezen persoon of commissie.
 1. De leden zijn verplicht om de sportoefeningen bij te wonen. Bij verhindering meldt men zich af bij de trainer en of assistent trainer.
 2. De leden dienen zorg te dragen voor tijdige betaling van de afgesproken bondsgelden en contributie de contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 3. Leden zorgen ervoor dat de door de vereniging ter beschikking gestelde materialen in een goede staat te onderhouden en eventuele gebreken te melden bij het bestuur of materiaal beheerder. Bij het verlaten van de vereniging in te leveren bij het bestuur of materiaal beheerder, trainer en assistent trainer.
 4. De leden zijn verplicht om aan acties mee te werken die voor extra inkomsten van de vereniging kunnen zorgen.
 5. De leden zijn verplicht om, volgens een door het bestuur opgesteld schema, op toerbeurt te zorgen voor ondersteuning tijdens bondswedstrijden of anderszins.
 6. De secretaris communiceert de schorsing van het betreffend lid binnen het bestuur.
 7. Ongepast gedrag t.o. juryleden, trainers, assistent trainers enz. worden niet getolereerd. Als lid ben je een visitekaartje voor de vereniging
 1. De technische leiding zorgt voor assistentie en begeleiding van turnen, trampoline springen, ouderengym en alle vormen van bewegen die binnen de vereniging en of KNGU worden aangeboden. Voor zover daar behoefte aan is.
 2. De technische leiding zorgt, bekijkt en adviseert bij de samenstelling van de groepen.
 3. De technische leiding is adviseur van het bestuur.
 4. De technische leiding zorgt voor specifieke opleidingen, trainingen en bijscholingen en/of materialen die nodig zijn om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het bestuur zal hierin zoveel mogelijk faciliteren en indien nodig opnemen in de begroting.
 5. Bij problemen van groepen en/of trainer en of assistent trainer treed de technische leiding bemiddelend op. Als hieruit geen oplossing wordt bereikt zal de technische leiding zorgen voor een plan van aanpak ter advisering aan het bestuur.
 6. De technische leiding vergadert tenminste 2 maal per jaar, met het bestuur, voor het bespreken van lopende zaken en het rapporteren van zaken.
 7. De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon die door iedereen aangesproken kan worden.
 1. Trainers / assistent trainers zorgen voor regelmatige controle van de materialen.
 2. De trainers / assistent trainer meldt onregelmatigheden onmiddellijk aan het bestuur mondeling of per mail.
 3. Indien noodzakelijke vervanging of aanvulling van materialen nodig is wordt advies gegeven aan het bestuur. Zij zorgen dat offertes aangevraagd en adviezen uitgebracht worden. Het bestuur besluit omtrent de aankopen.
 4. Mocht om technische of veiligheidsredenen een reparatie of aankoop niet uitgesteld kunnen worden, dan wordt na overleg met de voorzitter en de penningmeester de uitgave gedaan en op de eerstvolgende bestuursvergadering en ledenvergadering verslag gedaan.
 5. Voor wedstrijden is er een voorgeschreven turn tenue. Dit tenue wordt door de vereniging verstrekt
 1. De trainers zijn diegene onder wiens begeleiding getraind of anders gesport wordt. Hij is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur en is verplicht zich aan de veiligheidsregels te houden. De oefenstof wordt bepaald aan de hand van het Oefenstof Systeem van de KNGU.
 2. Alle trainers / assistent trainers zijn in het kader van de Privacy wet gehouden aan geheimhouding van persoonsgegevens. Tevens zijn zij in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervoor tekenen zij de geheimhoudingsverklaring.
 3. De trainers / assistent trainers zorgen voor een ordelijk verloop van de trainingen. Hij zorgt dat alle materialen op de juiste wijze gebruikt en opgeborgen worden
 4. De trainer / assistent trainer ontvangt voor zijn diensten een onkostenvergoeding door het bestuur in overleg vastgesteld.
 5. Trainers dienen in het bezit te zijn van een Licentie.
 6. Assistent trainers moeten lid zijn van de vereniging, en worden als zodanig aangemerkt.
 7. Assistent trainers zorgen voor de begeleiding van de groepen bij wedstrijden. Ze zijn verantwoording schuldig aan de trainer en dienen hun aanwijzingen op te volgen.
 8. Trainers, assistent trainers zorgen bij wedstrijden voor de juiste afhandeling van alle formaliteiten.
 9. Trainers / assistent trainers zijn verplicht om de door het bestuur verzorgde bijeenkomst voor alle trainers / assistent trainers tenminste 2 maal per jaar, voor het bespreken van lopende zaken, bij te wonen.
 10. Trainers / assistent trainers zijn het aanspreekpunt naar hun groepen toe bij verenigingsactiviteiten.
 11. Ongepast gedrag t.o.v. trainers, assistent trainer enz. wordt niet getolereerd. Als trainer / assistent trainer ben je een visitekaartje voor de vereniging.
 1. De wedstrijdsecretaris onderhoud de contacten met de bond.
 2. De wedstrijdsecretaris verzorgt wedstrijdformulieren, en distribueert deze bij de trainers /assistent trainers.
 3. Geeft de uitslagenlijsten door en zorgt voor publicatie aan de leden.
 4. Voor wedstrijden wordt een commissie samengesteld die de organisatie op zich neemt. Onder verantwoording van het bestuur.
 1. De vereniging kan zich voor diverse activiteiten laten bijstaan door commissies. Deze zijn in alle opzichten verantwoording schuldig aan het bestuur.
 2. Voor onkosten voortvloeiend uit deze commissies dient een gespecificeerde begroting ingediend te worden die na akkoord bevinding van het bestuur uitgevoerd kan worden.
 3. Onkosten die gemaakt worden en gedekt door eigen activiteiten en middelen kunnen naar eigen inzicht, maar wel ten gunste van het verenigingsbelang aangewend worden.
 4. Opbrengsten uit activiteiten zijn te allen tijde voor het algemeen van belang van de vereniging en worden overlegd aan de penningmeester.
 1. Voor wedstrijden is er een voorgeschreven turn tenue. Dit tenue wordt door de vereniging verstrekt
 2. Het turnkostuum wordt in overleg met de leiding vastgesteld.
 3. Tijdens wedstrijden, demonstratie en overige activiteiten zal dit gedragen dienen te worden.
 4. Het bestuur kan bepalen dat het turnkostuum of andere kleding gedragen dient te worden tijdens de training.
 1. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst bijgehouden.
 2. Voorstellen mits vier weken voor de algemene vergadering ingediend en ondersteund door vijf stemgerechtigden worden op de agenda geplaatst.
 3. Daarnaast hebben leden, staande de vergadering, het recht om voorstellen in te dienen mits door vijf stemgerechtigden ondersteund.
 4. Alle besluiten worden in de notulen vastgelegd en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
 5. De statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het bestuur.
 1. De commissieleden kunnen jaarlijks herkozen worden.
 2. Zij dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en ten minste een jaar lid van de vereniging.
 3. Het aftreden, gebeurt volgens rooster. Bij twee personen treedt er telkens een persoon af. Bij meer dan twee personen houdt minimaal een commissielid zitting in de nieuw te vormen commissie.
 1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht na goedkeuring in de algemene leden vergadering.
 1. Alle besluiten door het bestuur genomen of bekrachtigd worden vastgelegd in een besluitenlijst bij de notulen.
 2. In alle gevallen waarin noch de wet, het huishoudelijk reglement noch de statuten voorzien, beslist het bestuur.
 3. Bij het in werking treden van dit reglement vervallen alle voorgaande exemplaren.

Naam – Functie – Datum gekozen – Datum aftreden – Opmerkingen

Corrie Gielen – Bestuurslid – 2018 – 2021

Schra Rijkx – Voorzitter* – 2018 – 2021

Ralph Dortu – Secretaris* – 2018 – 2020

Sennedy Fritschy – Penningmeester – 2019 – 2022